Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

Kupující spotřebitel :

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Email:

Prodávající : SILEX, Michal Plašil, Ratibořská 127, OPAVA, 747 05

Číslo prodejního dokladu – faktury

Číslo objednávky:

Datum prodeje :3

Označení vráceného zboží :Kupní cena má být vrácena:1

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ /........................

……………………………………………………………..

Datum a podpis kupujícího spotřebitele

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku , má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy, včetně vrácení nepoškozeného zboží musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

2 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3 Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.